РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Средња школа ''Kраљ Петар I''

 Т О П О Л А

ПИБ 101224115.мат.бр.07123604

Тел/факс 034/811-035

Емаил:ss.kraljpetar1@mts.rs

Дел.бр.02-816

Датум 21.06.2016год.

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12,14/2015 и 68/2015)

упућује се

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

* Наручилац:  Средња школа ''Краљ Петар I'' Топола, 34310 Топола.

* Интернет страница: http://www.srednjaskola-topola.edu.rs

* Државни орган-просвета

* Врста поступка: јавна набавка мале вредности.

* Врста предмета: добра

* Предмет јавне набавке добара је : набавка угља за грејање Средње школе ''Краљ Петар I'' Топола за школску 2016/2017 годину

* Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена

*  Преузимање конкурсне документације сви заинтересовани понуђачи могу извршити  

     на Порталу јавних набавки, на сајту средње школе ''Краљ Петар I'' Топола лично у канцеларији секретара школе радним даном од 08-13.30 часова .

*  Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75.   

  Закона о јавним набавкама и о томе доставе доказе уз понуду у складу и на начин     

   одређен конкурсном документацијом.

         * Рок за достављање понуда је  30.06. 2016. године, до 10 сати( понуда мора стићи у школу до наведеног датума и времена).

         * Понуде се достављају непосредно или путем поште, на адресу:  Средња школа ''Краљ Петар I'' Топола, ул. Шумадијска бр.2 34310 Топола. На предњој страни коверте написати текст: "Не отварај – понуда за јавну набавку 03/2016. На полеђини коверте навести назив, број телефона и адресу понуђача.

 *  Понуда  мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране овлашћене особе.

       *   Понуда са варијантама није дозвољена.

          * Јавно отварање понуда обавиће се 30.06.2016.године, у 10,15 сати у Средњој школи ''Краљ Петар I'' Топола.                              

          * Отварању понуда могу присуствовати представници Понуђача који имају писмено пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

       * Неблаговремене и незапечаћене понуде неће бити разматране. Неисправне и неодговарајуће понуде биће одбијене.          

          *  Избор најповољнијег Понуђача извршиће се на основу критеријума најниже понуђене цене.

          * Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 5 дана од дана отварања понуда о чему ће бити писмено обавештени сви Понуђачи.

         * Наручилац задржава право да одустане од избора понуђача уколико установи да ниједна понуда не одговара условима из позива и конкурсне документације, или одустане из било ког другог разлога.

          *. Особа за контакт: Милан Николић – Секретар школе.

                                  Директор школе

 

                                  Љубиша Недељковић

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Погодака: 905

 

  • ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИМО


  • КОНТАКТ ПОДАЦИ ШКОЛЕ


    tel: 034/6811-035
    fax:034/6811-035
    mail: ss.kraljpetar1@open.telekom.rs
    Радно време: 7:00-15:00h

    site bottom