Оператер машинске обраде

Трогодишњи образовни профил оператер машинске обраде увeдeн је збoг пoтрeбa приврeдe зa кaдрoвимa oспoсoбљeним зa изрaду прeдмeтa нa клaсичним aлaтним мaшинaмa (струг, глoдaлицa, брусилицa) и кoмпjутeрски упрaвљaним мaшинaмa (CNC -струг и CNC -глoдaлицa).

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду се опредељују да ли ће бити глодачи, стругари или брусачи, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глодалица, CNC брусилица).

Оператер машинске обраде

По завршетку школовања ученик је оспособљен да:

  • Припрема и изради делове на конвенционалним алатним машинама (струг, глодалица, бушилица, брусилица)
  • Припрами и изради делове на CNC машинама (компјутерски управљане машине)
  • Самостално управља конвенционалним и CNC машинама
  • Самостално организује радно место
  • Самостално мерењи и контролише изратке у производном процесу
  • Самостално примени мере заштите и безбедности на раду
  • Развије свест о сопственим вредностима и вредностима окружења.

Сви ученици који после трогодишњег школовања буду имали жељу за даљим школовањем имају прилику да се доквалификују за четврти степен и касније упишу вишу школу или факултет.